Image
Image
FRAM InnovArena, i samarbeid med Innovasjon Norge og Proneo, bistår små og mellomstore bedrifter med bærekraftig vekst gjennom kompetanse, nettverk og samarbeid. FRAM er et utviklingsprogram som bistår med omstilling, strategisk markedsutvikling og praktisk endring. Målet med FRAM InnovArena er økonomisk vekst, økt lønnsomhet og konkurransekraft for bedriftene som deltar. Programmet har tidligere blitt gjennomført med stort hell i andre deler av landet.
Image

Definere utviklingsretningstrategi / vegvalg

Etablere en kompetanseutviklingsplan

Utarbeide ansvarskart for bedriften

Kvalifisere styrearbeid

Definere og starte et innovasjonsprosjekt

Image

Øke lønnsomhet med 5% av brutto omsetning fra forrige år og/eller

Øke omsetningen med 25% i FRAM perioden

Definere vekst og lønnsomhetsmål for kommende 3 års periode

Eierskap i havbruksnæringen

Flere av eierne i Metro-Opus er også aktive eiere i havbruksnæringen. Et av mulighetsområdene er et utstrakt sambruk av båtløsninger. Der Metro-Opus vil være en lokal og regional leverandør av sjøveis transporttjeneste til havbruksnæringen. En slik sambruk vil også være med på å redusere det samlede klimaavtrykket.

Eierskap i reiselivsnæringen

Metro-Opus har også eier som i dag driver innenfor reiselivsnæringen. Enklere transport og fleksible løsninger vil være med på å tilrettelegge for en videre vekst i denne næringen. Også her vil en slik sambruk kunne redusere klimaavtrykket betydelig.

Relasjoner næringsliv og politikk

Vellykket forankring skjer ikke i planer og strategier – vellykket forankring skjer i mennesker. Metro-Opus har i lengre tid jobbet med å utvikle relasjoner både med lokalt næringsliv og politiske beslutningstakere. Dette er et arbeid som vi vil videreføre inn i prosjektet slik at de rette bedriftene og menneskene forstår at Metro-Opus sitt prosjekt er nyttig – for dem selv eller for de som de representerer.

Kvalitetssikre til lokalt næringsliv

Metro-Opus vil videre arbeide med å forankre og kvalitetssikre prosjektet hos sentrale utviklingsaktører i vårt eget lokalsamfunn slik at de stiller seg bak dette og den strategiske retningen denne innebærer for videre lokal utvikling. Det kan være bedrifter, viktige kulturinstitusjoner, lag og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og i noen tilfeller sterke ildsjeler/enkeltpersoner

Innhold

PROSJEKT START: aug 2021
PROSJEKT SLUTT: jun 2023

 • Strategi
 • Endringsprosesser
 • Kontinuerlig forbedring
 • Økonomi og økonomistyring
 • Forretningsmodellering
 • Bærekraftig Innovasjon
 • Kompetanseutvikling
 • Mediehåndtering
 • Markedsføring
 • Samfunnsansvar
 • Målstyring

"Som nyetablert selskap har vi hatt stort utbytte av FRAM. Proneo har delt raust av sin kompetanse innenfor forretningsutvikling, prosjektgjennomføring og digitalisering. Det har også vært av stor nytte å bli kjent med våre nabobedrifter på en ny måte, noe som har materialisert seg i nye prosjekter og muligheter."

- Rasmus H. Larsen, Prosjektleder Metro-Opus