Våre prosjekter

I stadig mer omskiftelige omgivelser og økt fokus på en sirkulær økonomi må man være omstillingsdyktig og utvikle seg i takt med fordringer i samfunn, økonomi og miljø. Våre prosjekt bidrar til at Metro-Opus stadig forbedrer sitt verdiløfte med synergi til behov i omgivelsene, til en hver tid. Evnen til å vurdere relevansen i endringer, oppfatte behov i markedet, utvikle løsninger og iverksette løsninger ligger i å stadig stimulere til økt innovasjon og kreativitet i de ulike prosjektene for å kunne levere en renere, raskere og bedre sjøtransport.
Image

Utslippsfri Metro til Sjøs

Prosjektet ‘’Utslippsfri Metro til Sjøs’’ inneholder kartlegging av og løsninger på utfordringer ved mindre rutegående fartøy.

Grunnlaget er en nettverksmodell som gjør den kollektive sjøtransporten renere, raskere og bedre. Prosjektet skal bidra til å løse utfordringer med persontransport langs kysten til de mer avsides-liggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få. Prosjektet identifiserer muligheter til å forbedre tilbudet til forbruker samtidig som miljøet ivaretas.

Les mer
Image

FRAM-Programmet

FRAM InnovArena, i samarbeid med Innovasjon Norge og Proneo, bistår små og mellomstore bedrifter ved bærekraftig vekst gjennom kompetanse, nettverk og samarbeid.

FRAM er et utviklingsprogram som bistår med omstilling, strategisk markedsutvikling og praktisk endring. Målet med FRAM InnovArena er økonomisk vekst, økt lønnsomhet og konkurransekraft for bedriftene som deltar. Programmet har tidligere blitt gjennomført med stort hell i andre deler av landet.

Les mer

Nytt prosjekt på gang?

Vi er alltid interessert i å høre om nye prosjekter. Om du ønsker oss som samarbeidspartner tar vi gjerne en prat for å avdekke om det kan være synergier å hente. Vår kompetanse strekker seg fra prosjektsøknad til drift og kommersialisering av miljøvennlig sjøtransport.
Kontakt oss
Image

Eierskap i havbruksnæringen

Flere av eierne i Metro-Opus er også aktive eiere i havbruksnæringen. Et av mulighetsområdene er et utstrakt sambruk av båtløsninger. Der Metro-Opus vil være en lokal og regional leverandør av sjøveis transporttjeneste til havbruksnæringen. En slik sambruk vil også være med på å redusere det samlede klimaavtrykket.

Eierskap i reiselivsnæringen

Metro-Opus har også eier som i dag driver innenfor reiselivsnæringen. Enklere transport og fleksible løsninger vil være med på å tilrettelegge for en videre vekst i denne næringen. Også her vil en slik sambruk kunne redusere klimaavtrykket betydelig.

Relasjoner næringsliv og politikk

Vellykket forankring skjer ikke i planer og strategier – vellykket forankring skjer i mennesker. Metro-Opus har i lengre tid jobbet med å utvikle relasjoner både med lokalt næringsliv og politiske beslutningstakere. Dette er et arbeid som vi vil videreføre inn i prosjektet slik at de rette bedriftene og menneskene forstår at Metro-Opus sitt prosjekt er nyttig – for dem selv eller for de som de representerer.

Kvalitetssikre til lokalt næringsliv

Metro-Opus vil videre arbeide med å forankre og kvalitetssikre prosjektet hos sentrale utviklingsaktører i vårt eget lokalsamfunn slik at de stiller seg bak dette og den strategiske retningen denne innebærer for videre lokal utvikling. Det kan være bedrifter, viktige kulturinstitusjoner, lag og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og i noen tilfeller sterke ildsjeler/enkeltpersoner

Forprosjekt Leka Kommune

Etablering av bedriftsnettverk

Samarbeid for økt mobilitet