Image

Utslippsfri Metro til Sjøs

Prosjektet "Utslippsfri Metro til Sjøs" inneholder kartlegging av og løsninger på utfordringer ved mindre rutegående fartøy. Grunnlaget er en nettverksmodell som gjør den kollektive sjøtransporten renere, raskere og bedre. Prosjektet skal bidra til å løse utfordringer med persontransport langs kysten til de mer avsidesliggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få. Prosjektet identifiserer muligheter til å forbedre tilbudet til forbruker samtidig som miljøet ivaretas.

Prosjektets varighet:

aug. 2022 - okt. 2023

Eierskap i havbruksnæringen

Flere av eierne i Metro-Opus er også aktive eiere i havbruksnæringen. Et av mulighetsområdene er et utstrakt sambruk av båtløsninger. Der Metro-Opus vil være en lokal og regional leverandør av sjøveis transporttjeneste til havbruksnæringen. En slik sambruk vil også være med på å redusere det samlede klimaavtrykket.

Eierskap i reiselivsnæringen

Metro-Opus har også eier som i dag driver innenfor reiselivsnæringen. Enklere transport og fleksible løsninger vil være med på å tilrettelegge for en videre vekst i denne næringen. Også her vil en slik sambruk kunne redusere klimaavtrykket betydelig.

Relasjoner næringsliv og politikk

Vellykket forankring skjer ikke i planer og strategier – vellykket forankring skjer i mennesker. Metro-Opus har i lengre tid jobbet med å utvikle relasjoner både med lokalt næringsliv og politiske beslutningstakere. Dette er et arbeid som vi vil videreføre inn i prosjektet slik at de rette bedriftene og menneskene forstår at Metro-Opus sitt prosjekt er nyttig – for dem selv eller for de som de representerer.

Kvalitetssikre til lokalt næringsliv

Metro-Opus vil videre arbeide med å forankre og kvalitetssikre prosjektet hos sentrale utviklingsaktører i vårt eget lokalsamfunn slik at de stiller seg bak dette og den strategiske retningen denne innebærer for videre lokal utvikling. Det kan være bedrifter, viktige kulturinstitusjoner, lag og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og i noen tilfeller sterke ildsjeler/enkeltpersoner

Mobilitetsarbeid

Trøndelag fylkeskommunes formål med mobilitetsarbeidet er å gi god og sikker mobilitet til innbyggere og gjester i Trøndelag og knytte fylket sammen. Dette er viktig for at det kan finnes funksjonelle bo og arbeidsmarkeder i hele fylket. I tillegg er det et mål å redusere transportens samfunnskostnad i form av blant annet arealbruk, klima- og miljøkonsekvenser. Ved å knytte øysamfunn sammen med hverandre og fastlandet skapes grunnlag for et balansert og sammenhengende bo- og arbeidsmarked. I kraft av at havbruksnæringen kan bli en av landets største næringer vil ringvirkningene i leverandørindustrien bli betydelige og oppgavene stadig mer krevende. Vi må derfor forvente at de senere års utvikling med høy aktivitet og verdiskaping langs kysten, kan øke i årene som kommer. Dette medfører at det må forventes at etterspørselen etter mobilitet langs kysten kan komme til å øke vesentlig i årene som kommer. Både ferge og hurtigbåttilbudet er befengte med høye kostnader og svært høye klimagassutslipp. Forutsetningen for å kunne utvide tilbudet er derfor at det utvikles billigere og renere løsninger for sjøtransport.
Image
Image
Metro-konseptet

Oppdragsgivers hovedmål

Lavere utslipp:
Regjeringen har høye ambisjoner for å fase inn lav- og nullutslippsteknologi i
transportsektoren generelt, og i kollektivtransporten spesielt. Fossilfri kollektivtrafikk
vil være et viktig bidrag for å nå Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030 (og 2025).Lavere kostnad:
For å kunne ha et så godt tilbud i fremtiden som mulig er det viktig å se på
kostnadsbesparende tiltak. Tiltakene må gjøre det mulig å kunne tilby et godt
kollektivtilbud i fremtiden.


Bedre rutetilbud:
Da dagens tilbud ikke oppleves som tilstrekkelig er det viktig at fremtidens
kollektivtilbud besvarer opp til kundenes forventninger. Optimalt så må fremtidens
rutetilbud kunne ta høyde for enkelte regioners vekst, arbeidsmarked, dagpendling,
turisme etc.

Image
Image
Vi skal kartlegge og undersøke, gjennom analyser og fysisk uttesting hvordan mindre matebåter kan forbedre rutetilbud, samtidig som utslipp og kostnader reduseres. Det endelige målet er nullutslippsløsninger, i tråd med regjeringens arbeid med fossilfri kollektivtransport mot 2025 og Norges internasjonale klimaforpliktelser for 2030.
Metro-Opus AS skal innen tidsfristen levere en komplett sluttrapport til oppdragsgiver Trøndelag Fylkeskommune, med oppsummering av alle erfaringer fra prosjektet, herunder både analyser og fysisk uttesting. Forslag til hvordan fremtidens transportløsning kan se ut er en viktig del av denne sluttrapporten, som kan benyttes i Oppdragsgivers videre arbeid med anbudsstrukturer.
Hvordan kan mindre matebåter være med å legge til rette for nullutslippsløsninger?
Hvilke kostnadsreduserende tiltak kan man se for seg?
Hvordan kan man opprettholde komforten ved bruk av mindre båter?
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image