Metro-konseptet

Metro-konseptet består av en mindre hurtigbåt som betjener mindre anløp hvor det er mindre passasjergrunnlag til større knutepunkt som betjenes av større hurtigbåt. Metro-Opus tilbyr å løse utfordringer på ruter med forbedringspotensial og opprettelse av nedlagte ruter for økt mobilitet og samfunnsnytte. Konseptet er tilpasningsdyktig etter konkrete behov til ruten som ønsker å ta i bruk en metroløsning. Med metro-konseptet er det mulig å eliminere utslipp, øke kapasitetsutnyttelse, sette inn komfortfremmende tiltak, tilpasse anløp og redusere kostnad.
Image

Perspektiv

I dag har Norge 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift, 6 hurtigbåter i Trøndelag. Disse 6 har et samlet Co2 utslipp tilsvarende 1000 rutebusser. Målt per sete har det en større forurensning enn fly. Kapasitetsutnyttelsen ligger på kun 19% for hurtigbåter. Passasjertall for hurtigbåt i Midt-Norge har en endring på -34,07%, selv om den totale endringen på kollektivtransport er positiv på 4,8%. I juni 2022 viser en markedsundersøkelse at 78% svarer at de bruker hurtigbåten aldri eller sjeldnere enn 1 gang i måneden, mens 80% svarer de ville benyttet seg mer av tilbudet dersom det var mer tilpasset deres behov.
Image
Image

Øke bo- og blilyst

Konseptet styrker «bo- og blilyst», ikke bare for den arbeidende del av befolkningen, men for hele befolkningen. Løsningen skal bidra til nye forbrukere og mer verdi for eksisterende forbrukere. Dette innebærer blant annet økt fleksibilitet i næringslivet hvor mangel på arbeidskraft innad i kommuner er redusert som følge av begrenset kollektivtilbud. Konseptet bidrar til redusert dør til dør-tid, og påvirker næringslivets mulighetsrom og verdiavkastning ved å gjøre menneskelige ressurser utenfor store boområder mer mobile. Det vil bidra til at kommuner med synkende befolkningstall vil kunne opprettholde og skape vekst for en bærekraftig fremtid.

Utslippsfri Metro til Sjøs

Prosjektet ‘’Utslippsfri Metro til Sjøs’’ inneholder kartlegging av og løsninger på utfordringer ved mindre rutegående fartøy.

Grunnlaget er en nettverksmodell som gjør den kollektive sjøtransporten renere, raskere og bedre. Prosjektet skal bidra til å løse utfordringer med persontransport langs kysten til de mer avsides-liggende lokasjonene hvor det i dag er lav hyppighet på avganger og hvor antall reisende til tider kan være få. Prosjektet identifiserer muligheter til å forbedre tilbudet til forbruker samtidig som miljøet ivaretas.

Les mer
Image

Eierskap i havbruksnæringen

Flere av eierne i Metro-Opus er også aktive eiere i havbruksnæringen. Et av mulighetsområdene er et utstrakt sambruk av båtløsninger. Der Metro-Opus vil være en lokal og regional leverandør av sjøveis transporttjeneste til havbruksnæringen. En slik sambruk vil også være med på å redusere det samlede klimaavtrykket.

Eierskap i reiselivsnæringen

Metro-Opus har også eier som i dag driver innenfor reiselivsnæringen. Enklere transport og fleksible løsninger vil være med på å tilrettelegge for en videre vekst i denne næringen. Også her vil en slik sambruk kunne redusere klimaavtrykket betydelig.

Relasjoner næringsliv og politikk

Vellykket forankring skjer ikke i planer og strategier – vellykket forankring skjer i mennesker. Metro-Opus har i lengre tid jobbet med å utvikle relasjoner både med lokalt næringsliv og politiske beslutningstakere. Dette er et arbeid som vi vil videreføre inn i prosjektet slik at de rette bedriftene og menneskene forstår at Metro-Opus sitt prosjekt er nyttig – for dem selv eller for de som de representerer.

Kvalitetssikre til lokalt næringsliv

Metro-Opus vil videre arbeide med å forankre og kvalitetssikre prosjektet hos sentrale utviklingsaktører i vårt eget lokalsamfunn slik at de stiller seg bak dette og den strategiske retningen denne innebærer for videre lokal utvikling. Det kan være bedrifter, viktige kulturinstitusjoner, lag og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og i noen tilfeller sterke ildsjeler/enkeltpersoner
Image
Ønsker du å vite mer om metro-konseptet og om det kan passe til ditt område? Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan tilpasse oss deres behov.